AMPA C.P. Pràctiques

València

A A A
QUE ES L'AMPA?
 
És una entitat estable,  regulada pel Reial Decret 1533/1986, sense ànim de lucre, independent d'institucions, partits polítics, empreses o altres entitats; composta per pares, mares o tutors d'alumnes escolaritzats en el Col·legi Públic de Pràctiques. L'Associació de Pares d'Alumnes (AMPA) del Col·legi Públic Pràctiques està oberta a totes les famílies amb fills estudiant en el col·legi.
 
Encara que ens encarreguem de portar avant nombroses activitats l'AMPA és un poc més. Els Pares i Mares devem tindre una actitud activa, mai passiva, davant del que succeïsca en el centre, sempre amb una actitud de total col·laboració amb el  professorat per a recolzar-los en tot allò que necessiten en la seua important tasca pedagògica amb els nostres fills. Possibilitats com ara la canalització d'opinions, l'assessorament als Pares i Mares, la proposició d'activitats, i un llarg etcètera d'àmbits d'actuació que oferix l'AMPA, afectaran l'educació i formació dels nostres fills i filles.
 
Este és el motiu fonamental pel qual pensem que tots els Pares i Mares haurien d'associar-se. L'existència de l'AMPA també garantix la possibilitat que existisquen una sèrie de servicis i activitats educatives addicionals per a la comunitat escolar i possibilita la gestació de projectes educatius complementaris, sempre d'acord amb la línia educativa del centre.
 
 
 
 
competencies
 
 
 
 • Elevar al Consell Escolar propostes per a l'elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
 
 • Informar el Consell Escolar d'aquells aspectes de la marxa del centre que consideren oportú. Informar tots els membres de la comunitat educativa de la seua activitat.
 
 • Rebre informació del Consell Escolar sobre els temes tractats en el mateix, així com rebre l'orde del dia del dit consell abans de la seua realització, amb l'objecte de poder elaborar propostes.
 
 • Elaborar propostes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició d'este.
 
 • Elaborar propostes per a la realització d'activitats complementàries.
 
 • Elaborar propostes de modificació del reglament de règim interior.
 
 • Conéixer els resultats acadèmics i la valoració que dels mateixos realitze el Consell Escolar.
 
 • Rebre un exemplar del projecte educatiu, del projecte curricular d'etapa i de les seues modificacions.
 
 • Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre.
 
 • Fomentar la col·laboració entre els pares i els professors del centre per al bon funcionament del mateix.
 
 • Utilitzar les instal·lacions del centre en els termes que establisca el Consell Escolar.