AMPA C.P. Pràctiques

València

A A A
 
El Consell Escolar del centre és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar, en efecte, es troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (professors, alumnes, pares i mares, personal no docent), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.
 
Presideix el Consell Escolar el director del centre i aixeca acta de les seves decisions el Secretari. Participin també el Cap d'Estudis i un representant de l'Ajuntament, a més dels representants dels professors, pares, alumnes i personal no docent. Funcions del Consell Escolar.
 
Algunes de les funcions del Consell Escolar són les següents: Intervenir en el nomenament del director; aprovar els pressupostos del centre; participar en la configuració del Projecte Educatiu del centre i aprovar el Pla de Centre anual; gestionar i aprovar les activitats extraescolars i les sortides lúdiques i culturals; resoldre qüestions disciplinàries greus; vetllar per la optimitzación, conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments escolars i supervisar la marxa general del centre.
 
Composició Els membres actuals del Consell Escolar són els següents:
 
•Pares i mares
 
•Alumnes
 
•Professors
 
•Personal laboral
 
•Representant de l'Ajuntament
 
•Equip Directiu
 
Representants de l'AMPA:
 
César Casanova Jiménez
Mª Eugenia Montilla Sánchez
Mª Dolores López Lopez
Dolors Bonafé Tormo.
 
CONSELL ESCOLARS:
Resum de les reunions
 
Curs 2015-16
 
 
-----------------------------------------
Curs 2014-15
 
-
 
 
 
 
 
 
que es el consell escolar valencià
       
 
El Consell Escolar Valencià és el òrgan de consulta més important i es convoca per a exposar i evalutar assumptes com:
 
a) Bases de la programació general de l'ensenyament a la Comunitat Valenciana, que anualment, elaborarà la Consellería de Cultura, Educació i Ciència.
b) Línies generals dels avantprojectes de Llei en matèria educativa que el Govern de la Generalitat elevi a les Corts Valencianes per a la seva aprovació.
c) Línies generals de reglaments elaborats en execució de les lleis que es refereix el paràgraf anterior.
d) Qualsevol altre assumpte que el Conseller estimi convenient sotmetre a la seva consideració.
 
Dues.- El Consell Escolar Valencià, a iniciativa pròpia, podrà formular propostes en relació amb els temes de consulta, i també sobre les quals segueixen:
a) Compliment de les normes legals en els centres públics i privats.
b) Política de personal.
c) Orientacions pedagògiques i metodològiques.
d) Investigació i renovació pedagògiques.
e) Formació i perfeccionament del professorat.
f) Avaluació d'alumnes, professors i centres.
 
El Conseller d'Educació i Cultura com president del Consell Escolar Valencià designa lliurement al vicepresident, a un membre de la Inspecció Tècnica que harà les funcionis de Secretari, amb veu però sense vot, i tres personalitats de reconegut prestigi en el camp de l'educació i la investigació.
 

Composició del Ple:

 
Sectors
Membres
Representació %
1. PROFESSORAT
11
18,33
2. PARES I MARES DE ALUMNES
8
13,33
3. ALUMNAT
4
6,67
4. PERSONAL D'ADMINISTRACIO I SERVICIS
1
1,67
5. TITULARS CENTRES PRIVATS
2
3,33
6. ORGANITZACIONS SINDICALS
2
3,33
7. ORGANITZACIONS EMPRESARIALS
2
3,33
8. ENTITATS LOCALS
1
1,67
9. UNIVERSITATS VALENCIANES
3
5,00
10. RECONEGUT PRESTIGI
3
5,00
11. ADMINISTRACIO EDUCATIVA
9
15,00
12. FORMACIO DEL PROFESSORAT
3
5,00
13. ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
1
1,67
14. OFICINA DE DEFENSA DEL DISCAPACITAT DE LA CV
1
1,67
15. DIRECTORS O DIRECTORES DE CENTRES DOCENTS
3
5,00
16. INSPECTORS O INSPECTORES D'EDUCACIO
3
5,00
17. CONSELL VALENCIA DE LA JOVENTUT
1
1,67
18. UNIDAT D'EDUCACIO PER LA SALUD
1
1,67
19. INTEGRACIO DE L'ALUMNAT IMMIGRANT
1
1,67